Startsida

Välkommen till SP Landskapsarkitektbyrå AB

Vi är ett fristående landskapsarkitektkontor med lokaler centralt i Kumla.

Företaget grundades år 2003 av Stefan Pettersson landskapsarkitekt LAR/ MSA som har lång erfarenhet inom landskapsplanering.

Vår målsättning är att bedriva konsulterande landskapsarkitektverksamhet och erbjuda tjänster med hög kvalitet, stor miljöhänsyn och med fokus på beställarens önskemål.

Verksamheten omfattar alla förekommande uppdrag inom landskapsarkitektur med gestaltning, projektering och besiktning av markanläggningar.

Om oss

Projekt

Våra projekt omfattar utemiljöer för ny- och ombyggnader i bostadsområden, skolgårdar (förskolor, grundskolor, gymnasieskolor), vårdanläggningar (vårdboenden, vårdcentraler, sjukhus), torg, tågstationer, parker, trädgårdar, bad- och vattenparker, takterrasser, industri- handel mm.

Upprättande av förslagshandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar för markanläggningar. Konstruktionsritningar för markbyggnadsdetaljer såsom träkonstruktioner, murar, vattenanläggningar mm. Markbeskrivningar enl Anläggnings AMA och AF AMA, kostnadskalkyler. Markbesiktningar är en återkommande del av verksamheten.

Organisation

Företaget har kvalitets- och miljöledningssystem med benämning Verksamhetssystem i vilket används kvalitets- och miljöplan och rutinmallar/ checklistor/ egenkontroll för specifikation av uppdrag/ avtal, projektplanering, projektgenomförande och slutkontroll/ arkivering/ uppföljning.

Ritningar tas fram i senaste version av AutoCad och alla dokument / ritningar mm sparas i säker backup.
Vi följer de tekniska anvisningar mark som större uppdragsgivare tagit fram.

Företaget har Sveriges Arkitekters konsultansvars- och kontorsförsäkring fnr 259144/ kundnr 126983 hos försäkringsbolaget Folksam och vi är medlem i Sveriges Arkitekters Arkitektservice.
Bank Svenska Handelsbanken.

Kvalitetspolicy

Företaget skall tillhandahålla tjänster som motsvarar uppdragsgivarens krav och förväntningar. All verksamhet skall bedrivas enligt gällande lagar och myndighetskrav.

Företaget strävar efter att skapa goda utemiljöer som ur både ekonomisk, ekologisk och estetisk synvinkel ger långsiktigt hållbara markanläggningar av hög kvalitet.

Miljöpolicy

Företaget skall medverka i en samhällsutveckling mot ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Gällande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga myndighetskrav skall alltid uppfyllas.

I varje uppdrag skall en värdering ske av alternativa materialval, processer, transporter, anläggningens livslängd, skötselinsatser mm för att ge kunden möjlighet att välja det
alternativ som ur miljösynpunkt är mest lämpligt.

Projekt

Några bilder från projekt:

Kontakt

SP Landskapsarkitektbyrå AB
Hagendalsvägen 28
692 30 Kumla
Org.nr 556666-3596

Stefan Pettersson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
073-622 49 19
sp.stefan.pettersson@telia.com

Urban Pettersson
Markprojektering
073-622 44 00
sp.urban.pettersson@telia.com

Hitta till oss